صفحه ۱۴۳

رسیدن محاربه توبه نماید حد از او ساقط است. و مطابق روایاتی زناکار چنانچه قبل از ثبوت زنا نزد حاکم، از کار خود توبه نماید حد از او ساقط می‎گردد؛ و حتی در این روایات تأکید شده است که زناکار اگر بین خود و خدا توبه نماید بهتر از این است که نزد حاکم اقرار به زنا نماید.وسائل، باب 14 از ابواب مقدمات الحدود.

بر این اساس مفاد آیه مذکور، مفاد روایات مورد اشاره است و منحصر به زنای غیرمحصنه نیست و به طور کلی هر جرمی که حد دارد اگر مجرم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم از گناهش توبه نماید حد از وی ساقط است. و در وسائل همان. آمده است که: اگر سارق توبه کرد مال سرقت رفته به صاحبش داده می‎شود ولی حکم قطع دست سارق اجرا نمی گردد. اما پس از ثبوت جرم نزد حاکم حکم آن قابل اجرا است و حتی نسبت به زناکار در آیه 4 از سوره نور آمده است: (و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ) خداوند که "أرحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة و أشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمة" می‎باشد جایگاه رحمت و عقاب را خود بهتر از همگان می‎داند و در مورد زنای محصن و محصنه که مفسده و عار بیشتری دارد به طریق اولی جای اخذ رأفت نیست. احکام شرع طبق مذهب عدلیه جزافی نمی باشد بلکه متناسب با موضوع خود تشریع گردیده اند و در مورد جزائیات، هم جنبه مجازات فرد را دارد و هم جنبه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را؛ البته همان گونه که اشاره

ناوبری کتاب