صفحه ۱۴۱

آیا این زن مذکور در آیه، شوهر نداشته و زنای محصنه مرتکب نشده ؟ پس آیا نمی توان نتیجه گرفت که مجازات زنا برای زن شوهردار (محصنه) کشتن نیست بلکه صد ضربه شلاق است که نصف آن 50 ضربه شلاق می‎شود؟ (زیرا برای مجازات رجم، نصف متصور نمی باشد.)

جواب: یکی از شرایطی که طبق روایت و به اتفاق فقهای شیعه و سنی در اجراء حکم رجم معتبر است برده نبودن است؛ بنابراین کنیز شوهرداری که زنا کرده است حکم آن رجم نیست، بلکه نصف است و مراد از (أحصن ) در آیه مورد اشاره در سؤال هم احصان مصطلح فقهی - که از شرایط و اجزای موضوع رجم است - نمی باشد، بلکه مراد از آن همان گونه که مستفاد از ظاهر برخی روایات است، شوهردار بودن کنیز و تمکن وی از مجامعت با شوهر است. یادآوری می‎شود: سقوط حکم رجم از غیر حر و ثبوت نصف حد جلد بر او نشانه ارفاق شارع است نسبت به افرادی که برده بوده اند.

[بررسی مفاد دو آیه سوره نساء و سوره نور]

سؤال 5 - خداوند در آیه 16 سوره نساء می‎فرماید: (واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما) .

خداوند که می‎فرماید اگر به صلاح آیند (یعنی صالح شوند) از آزارشان دست بردارید زیرا خدا توبه پذیر و مهربان است، آیا رحمت خداوند فقط

ناوبری کتاب