صفحه ۱۳۸

رجم شد و سپس آن حضرت بر او نماز خواندند... .صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسه بالزنا.

4 - در تفسیر صافی ذیل آیه 15 سوره نساء: (واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم ...) از کتاب غوالی نقل شده که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مأة و تغریب عامة والثیب جلد مأة و رجم." یعنی از من فراگیرید (حکم خدا را) همانا خداوند برای زنان زناکار راهی را مقرر فرمود: حکم زن و مرد زناکار بکر و مجرد صد تازیانه و یک سال تبعید، و حکم ثیب یعنی زن و مرد دارای همسر، صد تازیانه و رجم است. همین حدیث در مجمع البیان نیز ذیل آیه فوق از پیامبراکرم (ص) نقل شده با دو بار تکرار جمله: "خذوا عنی".

5 - قضیه سراجه همدانیه که حضرت علی (ع) او را به خاطر زنای محصنه روز پنجشنبه تازیانه زدند و روز جمعه رجم کردند و در جواب سؤال از اینکه چرا دو حد بر او جاری شد فرمودند: حد تازیانه به دلیل کتاب خدا و حد رجم به دلیل سنت رسول الله.مستدرک الوسائل، ج 3، ص 222، از باب 1 از ابواب حد زنا.

6 - در موثقه ابی العباس از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "رجم رسول الله و لم یجلد...".وسائل، کتاب الحدود، باب 1 از ابواب حد زنا، ح 5.

علاوه بر آنچه ذکر شد، شاید علت این که در قرآن تصریح به حکم

ناوبری کتاب