صفحه ۱۳۴

اما برای دفع این شبهه که قرآن عینا تمام احکام تورات و انجیل را بدون کم و زیاد تأیید کرده است، در آیه دیگر پس از ذکر مصدق بودن قرآن نسبت به کتابهای اهل کتاب "مهیمن" بودن قرآن را نسبت به آنها نیز به عنوان وصفی دیگر ذکر کرده است، مانند: (... مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه ...) سوره مائده (5)، آیه 48. هیمنه یعنی سلطه داشتن بر چیزی و تصرف در آن. و معنای مهیمن بودن قرآن نسبت به کتابهای اهل کتاب این است که قرآن نوعی سلطه و اشراف بر کتابهای اهل کتاب دارد و ضمن تصدیق محتویات آنها تصرفاتی نیز در آنها می‎کند. لازمه این معنا آن است که همه آنچه از احکام در کتابهای نازل شده قبل بوده و تحریف نشده است جز آنچه قرآن، به کلی نسخ کرده یا تغییر داده و یا تکمیل کرده است مورد تصدیق و تأیید قرآن می‎باشد.

[ابقاء حکم رجم در اسلام ]

سؤال 3 - آیا احتمال ندارد که حکم جلد که در باره زنا در قرآن بیان شده مربوط به زنای محصن و محصنه باشد و قول یا فعل پیامبر نسبت به رجم مربوط به قبل از زمان نزول آیه دوم سوره نور باشد، که در آن هنگام پیامبراکرم (ص) به دستورات کتب آسمانی قبلی (تورات و انجیل) عمل می‎کرده اند؟

چنان که خداوند در آیه 44 سوره مائده درباره احکام یهودیان می‎فرماید: (انا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء ...)

ناوبری کتاب