صفحه ۱۲۶

گرفت ؟ و در مورد مقصود از عترت نیز گفته شد که حتی بسیاری از علما و محدثین اهل سنت گفته اند: عترت پیامبر(ص) همان اهل بیت آن حضرت یعنی امامان معصوم (ع) می‎باشند.

د - البته قابل ذکر است که لازمه عمل به حدیث ثقلین این نیست که هر روایتی در هر کتابی دیده شد و توسط هر راوی و ناقلی نقل گردید روایت قطعی معصوم (ع) تلقی کنیم و طبق آن فتوا دهیم یا عمل نماییم، بلکه اعتبار احادیث دارای موازین و قواعدی است که در جای خود بیان شده است؛ و اخبار آحاد یا مستفیض را هم که صدور و دلالت آنها قطعی نمی باشد تا زمانی که وثوق شخصی به صدور روایت و دلالت آن پیدا نشود نمی توان مستند فتوای فقهی قرار داد، مخصوصا در موضوعات مهمه مانند نفوس و اعراض و اموال مردم.

نکته دوم - اصل حکم رجم مضاف بر اینکه مستفاد از سنت است اجماعی بین تمامی فرق مسلمین بجز خوارج است، همان گونه که از فقهای بزرگ شیعه شیخ طوسی (ره) در کتابش "خلاف"الخلاف، ج 5، ص 365 و 366، مسأله 1. و از فقهای به نام اهل سنت ابن قدامه در کتاب خود "المغنی"،المغنی، ج 10، ص 122. بر آن تصریح کرده اند و شماری از مفسران نیز از جمله شیخ طوسی در تفسیر تبیان و ابوالفتوح رازی در تفسیر خود و طبرسی در مجمع البیان و فاضل مقداد در کنزالعرفان از امام باقر(ع) نقل کرده اند که حکم رجم در تورات

ناوبری کتاب