صفحه ۱۲۴

2 - عبدالرئوف المناوی صاحب کتاب "فیض القدیر" نیز می‎گوید: "کلمه "اهل بیتی" بعد از کلمه "عترتی" در حدیث ثقلین از قبیل ذکر تفصیل بعد از اجمال است که بدل آن هست یا بیان آن، و مقصود همان اصحاب الکساء است که اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا."جامع احادیث الشیعة، ج 1، ص 91.

3 - حکیم ترمذی در کتاب خود "نوادر الاصول" می‎گوید: "کلام پیامبر(ص) در حدیث ثقلین که می‎فرماید: "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" (این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند) و نیز کلام او که فرمود: "ما ان اخذتم به لن تضلوا" (اگر به عترت تمسک کردید هرگز گمراه نمی شوید) منحصرا تطبیق بر امامان بزرگوار عترت می‎شود."همان.

4 - ابن حجر در کتاب خود "الصواعق المحرقة" بعد از ذکر حدیث ثقلین، می‎گوید: "کسانی که پیامبر(ص) در این حدیث، امت را ترغیب به تمسک به آنان فرموده است، همانا عارفان به کتاب خدا و سنت رسولش می‎باشند، زیرا اینان هستند که تا کنار حوض از قرآن جدا نمی شوند... و نیز اینان از دیگر عالمان این امتیاز را دارند که خداوند آنها را از هر رجس و پلیدی پاک و دور فرموده است. (أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا...) ".همان، ص 90.

ج - چنان که ملاحظه کردید در بعضی نقلهای حدیث ثقلین

ناوبری کتاب