صفحه ۱۲۰

نمایانده است، مثل آیه کریمه: (و أنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ) .سوره نحل، آیه 44. بدیهی است مقصود از تبیین پیامبر(ص) در این آیه صرف قرائت آیات قرآن برای مردم نیست، وگرنه می‎فرمود: "لتقرئه علی الناس" بلکه مقصود، قرائت آیات و ارائه توضیحات و تفسیرها و بیان معارف و احکام مستفاد از آیات قرآن است که همگی جزو سنت آن حضرت می‎باشند. و ذکر تبیین پیامبر(ص) به طور مطلق و بدون قید در آیه شریفه، دلالت بر حجیت سنت آن حضرت به طور مطلق می‎کند.

و نیز آیه شریفه: (قل أطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لایحب الکافرین ) سوره آل عمران، آیه 32. که در این آیه، اطاعت رسول (ص) با اطاعت خداوند با یک خطاب لازم دانسته شده و لذا صیغه امر تکرار نشده است و طبعا غیر از اوامر مولوی پیامبر(ص) می‎باشد و اشاره است به آنچه پیامبر به عنوان شریعت بیان یا عمل می‎کنند که قطعا شامل تمام سنت آن حضرت می‎شود.

و همچنین آیه شریفه: (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم ...) همان، آیه 31. که در این آیه متابعت مطلق از پیامبر(ص) به عنوان پیامد محبت و عشق به خداوند لازم دانسته شده است و متابعت پیامبر به طور مطلق شامل سنت آن حضرت، اعم از قول و فعل و تقریر ایشان خواهد شد.

ناوبری کتاب