صفحه ۱۱۷

بسمه تعالی

حضور محترم حضرت آیت الله منتظری

ضمن عرض سلام و احترام

اینجانب با نظر فقهای شیعه در خصوص حد زنا (محصنه و غیرمحصنه) آشنا هستم. از طرفی آیاتی در قرآن مجید حد زنا را به صراحت مشخص کرده است چنان که در آیه دوم سوره نور می‎فرماید: (الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماءة جلدة ...)

از طرف دیگر فقها می‎گویند که این حد مربوط به زنای محصنه نمی باشد و حد زنای محصنه را سنگسار می‎دانند.

البته در کتاب تورات حد زنای محصنه معین شده که در شرایطی سنگسار و در مواردی کشتن زانی و زانیه است.سفر تثنیه، باب بیست و دوم، آیات 13 تا 28. و سفر لاویان، باب بیستم، آیات 10 به بعد. ولی ظاهرا دلیل فقها برای سنگسار زانی و زانیه محصنه مربوط به سنت پیامبر(ص) یا قول ایشان می‎باشد.

حال با توجه به این مطالب پرسش هایی برای اینجانب مطرح می‎باشد:

ناوبری کتاب