صفحه ۱۰۴

[آیا اجرای مجازات ها باید علنی باشد؟]

پرسش سوم - در اجرای مجازات ها آیا علنی بودن آنها الزامی و یا مورد تأکید شارع مقدس است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این تأکید شامل همه مجازات ها می‎شود یا به موارد ویژه ای اختصاص دارد؟ و آیا تماشاچیان باید شرایطی را دارا باشند؟ و حضور چه تعداد از آنان کفایت می‎کند؟

جواب: در مورد علنی بودن اجرای حدود، در قرآن کریم در مورد حد زنا آمده است: (و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین ) .سوره نور (24)، آیه 2. ظاهر آیه شریفه این است که باید عده ای از مؤمنین شاهد و ناظر اجرای حد زنا باشند و نمی توان این حد را در خفا و به دور از انظار اجرا نمود. در برخی از روایات نیز آمده است که حضرت امیر(ع) در مقام اجرای حد زنا مردم را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجرای حد باشند؛ از جمله روایت احمد بن محمد بن خالد است در مورد مردی که نزد حضرت امیر(ع) چهار مرتبه به زنا اعتراف نمود و آن حضرت در بین مردم اعلام فرمود: "یا معشر المسلمین، أخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحد...".وسائل الشیعة باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 3.

البته آنچه از آیه شریفه فهمیده می‎شود تنها لزوم علنی بودن اجرای حد زنا می‎باشد و تعمیم آن به سایر مجازات ها نیازمند دلیل است. و برخی از فقها امر در این آیه شریفه را حمل بر استحباب

ناوبری کتاب