صفحه ۱۰۳

آن باشد، حاکم مسلمین می‎تواند آن را ترک نماید.

در موثقة غیاث بن ابراهیم از حضرت امیر(ع) آمده است: "لا أقیم علی رجل حدا بأرض العدو حتی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیة فیلحق بالعدو."همان، باب 10 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2.

و در فرض مذکور در سؤال اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا می‎تواند - بلکه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل نماید.

مرحوم فاضل مقداد در کنزالعرفان، ذیل آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین ) سوره نور (24)، آیه 2. چنین می‎فرماید: "علت این که در این آیه "طایفه" مقید به "مؤمنین" شده این است که اگر کفار شاهد اجرای حد فوق باشند، چه بسا مانع گرویدن آنان به اسلام شود؛ و از همین جهت اقامه حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است."کنزالعرفان، ج 2، ص 218. و مخفی نماند که این مورد نیز درحقیقت از موارد بند "ج" در پاسخ سؤال اول (تزاحم ملاکات) می‎باشد.

ناوبری کتاب