صفحه ۱۰۲

همان مصالح یا مفاسد واقعی می‎باشد تغییر کرده است؛ و تعبیر به تغییر حکم در آنها تعبیر مسامحه ای است.

بنابراین تغییر احکام در موارد ذکر شده هیچ منافاتی با روایات دال بر این که "حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة" ندارد؛ زیرا مفاد این روایات بقاء احکام حلال و حرام نسبت به موضوعات خود می‎باشد و در موارد ذکر شده، موضوعات احکام تغییر یافته است.

[عدم اجرای حد در صورت وهن اسلام ]

پرسش دوم - در حدود اسلامی اگر اجرای حدی در شرایطی خاص موجب وهن اسلام و ایجاد تنفر نسبت به مقررات اسلامی در انظار و افکار عمومی باشد، آیا اجرای آن جایز است ؟ و اساسا آیا می‎توان به اصل و قاعده ای فقهی ملتزم گردید که بر اساس آن به حرمت اجرای هر حکمی که چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد دست یافت ؟

جواب: اجرای حدود گرچه منافع بیشماری را برای جامعه در شرایط طبیعی - در صورتی که جرم از راههای شرعی به اثبات رسیده باشد - به همراه دارد و پیامبراکرم (ص) فرموده اند: "اقامة حد خیر من مطر أربعین صباحا"وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 4. ولی اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک

ناوبری کتاب