صفحه ۲۰۲

آن یکی بر رفت بالای درخت ____ می‎فشاند آن میوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت: ای دنی ____ از خدا شرمیت گو چه می‎کنی ؟
گفت: از باغ خدا بنده خدا ____ گر خورد خرما که حق کردش عطا
عامیانه چه ملامت می‎کنی ____ بخل بر خوان خداوند غنی ؟
گفت: ای ایبک بیاور آن رسن ____ تا بگویم من جواب بوالحسن
پس ببستش سخت آن دم بر درخت ____ می‎زدش بر پشت و پهلو چوب سخت
گفت: آخر از خدا شرمی بدار ____ می‎کشی این بی گنه را زارزار
گفت: کز چوب خدا این بنده اش ____ می‎زند بر پشت دیگر بنده اش
چوب حق و پشت و پهلو آن او ____ من غلام آلت و فرمان او
گفت: توبه کردم از جبر ای عیار ____ اختیار است اختیار است اختیار
اختیارش اختیار ما کند ____ امر شد بر اختیار ای مستند

ناوبری کتاب