صفحه ۲۰۱

زانکه محسوس است ما را اختیار ____ خوب می‎آید بر او تکلیف کار
نغز می‎آید بر او کن یا مکن ____ امر و نهی و ماجراها در سخن
این که فردا این کنم یا آن کنم ____ این دلیل اختیار است ای صنم
وآن پشیمانی که خوردی از بدی ____ ز اختیار خویش گشتی مهتدی
جمله قرآن امر و نهی است و وعید ____ امر کردن سنگ مرمر را که دید؟
هیچ دانا هیچ عاقل این کند ____ با کلوخ و سنگ، خشم و کین کند؟

یعنی: "یری العقل أن الجبری أسواء حالا من المفوض؛ لان الجبری ینکر حسه اذ قام العالم بأجمعه علی الامر و النهی، کما أننا نشعر باختیارنا بالوجدان و بذلک صح توجیه التکالیف الینا، هذا مع أننا نقرر ماذا سنفعل غدا و نندم علی ما نقترفه من السیئات، و هاهو القرآن مفعم بالاوامر و النواهی و الوعد و الوعید، مما یدل بأجمعه علی الاختیار، فهل رأیت أن الامر و النهی یوجه الی الحجر".

و قال أیضا بهذا الخصوص:

ناوبری کتاب