صفحه ۹۵

حال در تألیفات و تحقیقات خود این توهم را رد کرده و مستند آن را تضعیف نموده اند.

بنابراین به صرف این که بعضی به استناد روایات ضعیف و مورد اعراض، تحریف قرآن را مطرح کرده و یا کتابی در این رابطه تألیف نموده اند، نسبت دادن قول به تحریف قرآن به علمای شیعه، صحیح نمی باشد.

رمز تقیه نزد شیعه

12 - و در ختام این مقال متذکر می‎شوم: وقتی شیعیان مظلوم خود را گرفتار امثال نامبرده می‎بینند که با یک فتوا و حکم ظالمانه، آنان را کافر و مستحق قتل اعلام می‎دارد آیا راهی جز تقیه برای حفظ جان خود دارند؟! و تقیه شیوه ای است که خداوند در قرآن کریم صریحا آن را تجویز فرموده است، و در سوره آل عمران می‎فرماید: (الا أن تتقوا منهم تقیة)،سوره آل عمران، آیه 28. "مگر آن که از دشمنان خود بترسید ترسیدنی (و مجبور شوید از روی تقیه چیزی بگویید)".

و در خبری صحیح از امام صادق (ع) نقل شده است: "تقیه سپر و وسیله حفظ جان مؤمن است".وسائل الشیعة، ج 11، ص 461.

ناوبری کتاب