صفحه ۹۱

قول به تحریف قرآن می‎گوید: همان گونه که ما از شهرها و حوادث بزرگ تاریخ و کتب مشهور و معروف اطلاع و شناخت یقینی داریم از مجموعه قرآن و صحت و اعتبار آن نیز شناخت و علم داریم...".مجمع البیان، ج 1، ص 15.

چگونه ممکن است در قرآن تحریفی رخ داده باشد در حالی که ما مشاهده می‎کنیم ائمه ما(ع) در جاهایی که مضامین روایات با یکدیگر اختلاف پیدا کند اصحاب خود را به قرآن ارجاع داده اند و قرآن را ملاک درستی و نادرستی روایت مورد اختلاف دانسته اند. در روایت صحیحی از امام صادق نقل شده که آن حضرت فرمود: "هر چیزی با قرآن و سنت باید مقایسه شود و هر روایتی که با قرآن موافق نبود باطل و مردود است".وسائل الشیعة، ج 18، ص 79. (در حقیقت قرآن و سنت مقیاس سایر چیزها، و قرآن مقیاس سنجش روایات صحیح از باطل خواهد بود).

همچنین اندکی قبل بیان شد که در روایت معتبر سکونی از امام صادق (ع) نقل شده است: پیامبراکرم (ص) فرمودند: "بی گمان برای هر حقی نشانه ای از حقیقت و برای هر کار و یا حرف درستی نشانه ای از نور وجود دارد، بنابراین معیار، هر آنچه با کتاب خدا موافق بود همان حق است و به آن عمل کنید و آنچه با آن مخالف بود

ناوبری کتاب