صفحه ۹۰

بررسی تهمت تحریف قرآن به شیعیان

11 - نسبت قول به تحریف قرآن کریم به شیعیان کذب محض و افتراء است به ساحت پاک آنان. چگونه می‎توان آن را باور کرد در صورتی که قرآن صریحا در سوره حجر می‎فرماید: (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون)سوره حجر، آیه 9. یعنی: "ما قرآن را نازل کردیم و خودمان آن را حفظ می‎کنیم".

در تفسیر مجمع البیان که از تفاسیر معتبر نزد شیعه می‎باشد آمده است: "در مورد این که چیزی بر قرآن اضافه شده باشد، اجماع علمای اسلام بر بطلان آن محقق است. و در مورد احتمال نقصان و کم شدن چیزی از آن گرچه چند نفری از ما شیعیان و گروهی به نام حشویه از اهل سنت می‎گویند: در قرآن تغییراتی به شکل کم شدن چیزی از آن رخ داده، ولی آنچه در مذهب ما امامیه نزد علمای مذهب صحیح و مورد اعتماد شناخته شده است همانا خلاف این احتمال است، و مرحوم سید مرتضی 1 در کتاب "جواب مسائل طرابلسیات" صریحا این واقعیت را متذکر شده و در جاهای مختلفی از کتاب خود در رابطه با بطلان

ناوبری کتاب