صفحه ۸۷

غیب گویی، و نقل آنچه گفته شده که امام صادق (ع) اطلاع بر "جفر" داشته اند؛ این که: جعفربن محمد(ع) و امثال ایشان از خاندان و عترت پیامبر(ص) اموری را پیشگویی کرده اند. و علت آن، ولایتی است که آنان دارند. سپس می‎گوید:

"وقتی ظهور نظایر این پیشگویی ها از اولاد و یاران خاندان نبوت امر بعید و غیرقابل قبول نمی باشد، پس آنان به چنین کرامت اعطاء شده ای لایق تر می‎باشند."ترجمه المقدمة، ج 1، ص 647.

اتهام اعتقاد شیعه به کفر صحابه

9 - و اما نسبتی که در فتوای شیخ جبرین به شیعه داده شده است مبنی بر این که شیعه معتقد به کفر صحابه هستند، کذب و افتراء دیگری بر شیعه می‎باشد. در کتابهای قدیم و جدید علمای شیعه ملاک اسلام سه چیز ذکر شده است: ایمان به خداوند، و روز قیامت، و نبوت انبیاء(ع) و پیامبراسلام (ص)، و هر کسی به این سه امر معتقد باشد مسلمان و مشمول احکام اسلامی خواهد بود. بلی نواصب که دشمن عترت پیامبرند و آن حضرات را مورد شتم و سب قرار می‎دهند محکوم به

ناوبری کتاب