صفحه ۸۴

2 - علی باب علمی:

پیامبراکرم (ص) فرمود: "علی درب علم من است."الفردوس، ج 3، ص 91؛ الفصول المهمة، ص 111؛ المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 122.

3 - علی عیبة علمی:

پیامبر(ص) فرمود: "علی خزانه دار و مخزن علم من است."الجامع الصغیر، ج 1، ص 66؛ السراج المنیر، ج 2، ص 458؛ الفتح الکبیر، ج 2، ص 242؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 9، ص 165؛ شرح جمع الجوامع سیوطی، ج 6، ص 153؛ مصباح الظلام، ج 2، ص 56.

پس هنگامی که حضرت علی (ع) درب شهر علم پیامبر(ص) و مخزن علم آن حضرت باشد، با توجه به تعبیرات مذکور در روایت، نسبت دادن بعض علم غیب به ایشان امر منکر و کفری نیست که گوینده و معتقد به آن مستحق تکفیر و قتل باشد، آن گونه که شیخ جبرین به آن فتوا داده است.

نظرات چند تن از علمای سنت در اثبات علم غیب برای علی (ع)

1: ابن ابی الحدید؛ نامبرده در شرح خود بر نهج البلاغه ذیل خطبه 92 که حضرت فرموده است "فاسألونی قبل ان

ناوبری کتاب