صفحه ۸۳

1 - انا مدینة العلم و علی بابها:

پیامبراکرم (ص) فرمود: "من شهر علم هستم و علی در آن". سیوطی که از علمای بزرگ اهل سنت است در کتاب خود "تاریخ الخلفاء" می‎گوید: بزار و نیز طبرانی در کتاب "الاوسط" از جابر بن عبدالله و نیز ترمذی و حاکم از علی نقل کرده اند که پیامبر(ص) فرمود: "انا مدینة العلم و علی بابها".تاریخ الخلفاء، ص 131.

حاکم این روایت را "صحیح" و سیوطی "حسن" دانسته اند.همان. و سقاف در کتاب خود: "تناقضات الالبانی الواضحات" نقل کرده است که عده ای از علمای اهل سنت این حدیث را صحیح دانسته اند: حافظ ابن معین، امام الحافظ ابن جریر طبری، الحافظ العلائی، الحافظ ابن حجر، الحافظ سیوطی و الحافظ سخاوی.تناقضات الالبانی الواضحات، ج 3، ص 82، دارالامام النووی.

حاکم در کتاب "مستدرک" خود می‎گوید: سند این حدیث صحیح است ولی شیخین آن را نقل نکرده اند. ذهبی نیز صحت روایت را در حاشیه خود بر کتاب مستدرک حاکم تأیید کرده است.المستدرک علی الصحیحین با حاشیه آن به نام: "تلخیص الذهبی"، ج 3، ص 125، دار المعرفة .

ناوبری کتاب