صفحه ۸۲

"و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و تأویل حوادث را به تو می‎آموزد."

6: و در مورد پیامبران به طور کلی در قرآن آمده است: (و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب و لکن الله یجتبی من رسله من یشاء.)سوره آل عمران، آیه 179. "چنین نیست که خداوند شما را بر غیب مطلع سازد، ولی خداوند فرستادگانی را که بخواهد برمی گزیند."

از این آیات به خوبی استفاده می‎شود که خداوند علم به غیب را اجمالا به برخی از پیامبران و به رسول اکرم (ص) اعطاء فرموده است.

امام علی (ع) و علم به غیب

در رابطه با علم حضرت علی (ع) به غیب، شیعه می‎گوید: علم آن حضرت فرع علم پیامبراکرم (ص) و ناشی از علم ایشان است.

دلیل شیعه بر این مطلب روایاتی است که از طرق مختلف از ناحیه شیعه و سنی نقل شده است. و ما در این مورد به نقل یک روایت از پیامبراکرم (ص) که از طریق اهل سنت با سندهای مختلف و الفاظ قریب المعنی نقل شده است اکتفا می‎کنیم:

ناوبری کتاب