صفحه ۸۱

1: (تلک من أنباء الغیب نوحیها الیک .)سوره هود، آیه 49. "اینها از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‎کنیم."

این اشاره است به قصه حضرت نوح (ع) که قبل از این ذکر شده است.

2: (ذلک من أنباء الغیب نوحیه الیک .)سوره یوسف، آیه 102. "این از اخبار غیبی است که به تو وحی می‎کنیم."

این اشاره است به داستان حضرت یوسف (ع) که در آیات قبل ذکر شده است.

3: (عالم الغیب فلایظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول... .)سوره جن، آیات 26 و 27. "- خداوند - عالم به غیب است. پس کسی را بر غیب خود ظاهر و مطلع نمی کند مگر فرستاده ای که مورد رضایت او باشد..."

4: خداوند از قول حضرت عیسی (ع) نقل می‎کند که به مردم خود گفت: (و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم.)سوره آل عمران، آیه 49. "و به شما خبر می‎دهم از آنچه می‎خورید و در خانه هایتان ذخیره می‎کنید."

5: و در مورد حضرت یوسف (ع) آمده است: (و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث.)سوره یوسف، آیه 6.

ناوبری کتاب