صفحه ۸۰

3: شیخ الاشراق سهروردی نیز در بعضی کتابها و رسائل خود امکان اطلاع نفس انسان بر غیب و صعود او به عالم بالا را مورد تأکید قرار داده است، به شرط آن که انسان بتواند حجاب های مادی و شهوانی را از نفس خود برطرف نماید و آن را از شواغل مادی و حواس ظاهری نجات دهد.شرح حکمة الاشراق، چاپ قدیم، ص 523؛ و رساله هیاکل النور، هیکل ششم، ص 107، و هیکل هفتم، ص 107 به بعد.

4: در کتاب اثولوجیا که تألیف ارسطو یا افلاطون از حکمای نو افلاطونی است در رابطه با علم غیب انسان مطالبی ذکر شده که خلاصه آن این است که ما انسانها اگر شهوات پست خود را ترک کنیم و گرفتار آنها نباشیم می‎توانیم به عالم عقلی بالا صعود نماییم و در این هنگام چیزهایی که از آن عالم بر ما نازل می‎شود را احساس و ادراک می‎کنیم.اثولوجیا، ص 90 به بعد.

قرآن و علم غیر خداوند به غیب

اما از نظر شرع، قرآن بهترین دلیل است بر امکان و وقوع این معنا که خداوند بخشی از علم خود به غیب را به غیر خود اعطا کرده است. به بعضی از آیات قرآن توجه فرمایید:

ناوبری کتاب