صفحه ۷۹

نظر عده ای از حکماء در رابطه با امکان علم به غیب

اما از نظر عقلی، به بعضی از نظریات حکماء توجه فرمایید:

1: شیخ الرئیس بوعلی سینا در بعضی کتابها و رسائل خود ثابت کرده است که نفوس مستعد و لایق ممکن است به عالم بالا که غیرمادی است متصل شوند و از امور غیبی اطلاع پیدا نمایند. نامبرده مؤکدا از انکار و استبعاد امکان علم به غیب نهی کرده است.الاشارات والتنبیهات، جزء چهارم، نمط دهم، فصل هفتم، هشتم و دهم؛ و نیز رسائل بوعلی سینا، ص 224.

2: فخرالدین رازی نیز در شرح خود بر کتاب "الاشارات والتنبیهات" شیخ الرئیس، کلام او را در مورد امکان اطلاع انسانها بر غیب تأیید کرده و گفته است: این مطلب نیازی به شرح و تفسیر ندارد. و در کتاب دیگرش علم به غیب و کیفیت آن را مورد بحث قرار داده و امکان آن را به این شرط ثابت کرده است که انسان نفس خود را تقویت نماید، به نحوی که تدبیر بدن و امور مادی، او را از اتصال و ارتباط با مبادی عالیه، که عالمی است غیرمادی، باز ندارد.المباحث المشرقیة، باب ششم، فصل هفتم.

ناوبری کتاب