صفحه ۷۸

بلکه خود دلیل بر قوت ایمان به توحید و قدرت خدای متعال می‎باشد.

امکان علم به غیب برای غیرخداوند

8 - در این که علم به غیب ذاتا و مستقلا مختص خداوند است هیچ شک و شبهه ای نیست. و دلیل آن - علاوه بر دلیل عقلی که در جای خودش بحث شده است - آیاتی از قرآن کریم است:

1: (قل لایعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله.)سوره نمل، آیه 65. "- ای پیامبر - بگو هیچ کس در آسمانها و زمین غیب را نمی داند جز خداوند."

2: (و لله غیب السموات والارض.)سوره نحل، آیه 77. "و غیب آسمانها و زمین ویژه خداوند است."

3: (انما الغیب لله.)سوره یونس، آیه 20. "همانا (علم به) غیب منحصرا از آن خداست."

ولی هیچ مانعی از عقل و شرع در این جهت وجود ندارد که ممکن است خداوند به بعضی از بندگان مقرب خود بعضی از علم به غیب را اعطاء فرماید.

ناوبری کتاب