صفحه ۶۷

نسائی نیز مضمون این حدیث را در سخن خود نقل کرده و اضافه کرده است که پیامبراکرم (ص) به آن مرد فرمود: "وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و سپس بگو: اللهم ... ."السنن الکبری، ج 6، ص 168.

آیا پیامبر(ص) با این توسلی که به آن مرد آموختند، خود را خدا و خالق و متصرف مستقل در عالم هستی قرار داده اند، یا این که توسل به نفس شریف خود را وسیله تقرب آن مرد به خدای متعال برای برآمدن حاجت او قرار دادند؟ از طرفی نمی توان گفت توسل به پیامبر(ص) در زمان حیات آن حضرت جایز است ولی در زمان ممات ایشان از قبیل خواندن غیر خداوند است و شرک می‎باشد، زیرا در این جهت فرقی بین زمان حیات و ممات نیست، و لازمه فرق گذاشتن این است که یک نوع از شرک جایز است و نوعی دیگر حرام، و این تهافت و تناقض می‎باشد.

2 - توسل به قبر پیامبر(ص)

دارمی در سنن خود بابی را به عنوان: "باب ما اکرم الله نبیه (ص) بعد موته" قرار داده و از اوس بن عبدالله

ناوبری کتاب