صفحه ۶۶

پیامبراکرم (ص) فرمود: اگر می‎خواهی دعا می‎کنم ولی اگر خواستی صبر کن که برایت بهتر است. آن مرد گفت: دعا کن و از خدا بخواه. سپس پیامبر(ص) به او دستور دادند که وضوی خوبی بگیرد و خدا را با این دعا بخواند: "اللهم انی أسألک وأتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة . یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللهم فشفعه فی."

ترمذی می‎گوید: این حدیث خوب و صحیحی است.سنن ترمذی، ج 5، ص 229. این حدیث را ابن ماجة نیز نقل کرده و گفته است که ابواسحاق می‎گوید که حدیث صحیحی است.سنن ابن ماجة، ج 1، ص 441. و احمد در مسند خود به دو سند نقل کرده است.مسند احمد، ج 4، ص 138.

حاکم نیز در مستدرک نقل کرده و گفته است: این حدیث صحیح و مورد تأیید بخاری و مسلم است ولی آنها آن را نقل نکرده اند.المستدرک، ج 1، ص 313. طبرانی نیز در کتاب الدعاءکتاب الدعاء، ص 320. و صاحب معجم کبیرالمعجم الکبیر، ج 9، ص 31. و صغیرالمعجم الصغیر، ج 1، ص 183. و مجمع الزوائدمجمع الزوائد، ج 2، ص 279. نیز آن را نقل کرده اند.

ناوبری کتاب