صفحه ۵۷

توسط پیامبراکرم (ص)، آن حضرت در حالی که به حضرت امیرالمؤمنین (ع) اشاره کردند فرمودند: "همانا این مرد برادر و وصی و خلیفه من می‎باشد، پس باید نسبت به او فرمانبردار و شنوا باشید".تاریخ طبری، ج 3، ص 1171، چاپ لیدن؛ کامل ابن اثیر، ج 2، ص 62.

سه: ترمذی به سند خود از زیدبن ارقم نقل کرده است که گفت: پیامبراکرم (ص) فرمود: "همانا من در بین شما دو چیز را باقی می‎گذارم که اگر به آنها تمسک نمودید و چنگ زدید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد، و یکی از این دو چیز از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی است الهی از طرف خدا بر مردم روی زمین و عترت و اهل بیت من، و این دو چیز از یکدیگر هرگز جدا نمی شوند تا هنگامی که نزد حوض به من برگردند، پس ای مردم مواظب باشید که چگونه با دو یادگار من عمل خواهید کرد".سنن ترمذی، باب مناقب اهل بیت، ج 5، ص 328، حدیث 3876.

مضمون این حدیث (حدیث ثقلین) بین شیعه و سنی متواتر و قطعی است، و روشن است که معنای تمسک و چنگ زدن به قرآن و عترت که در این روایت مورد تأکید پیامبراکرم (ص) قرار گرفته است همان حجت و معتبربودن کتاب خدا و اقوال و سنت عترت و

ناوبری کتاب