صفحه ۵۵

قسم به خدایی که جانم در دست اوست همانا این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگار خواهند بود؛ و آیه شریفه: (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة)سوره بینه، آیه 7. نازل شد. از آن پس هرگاه علی (ع) وارد می‎شد اصحاب پیامبر(ص) می‎گفتند: خیرالبریة آمد.

و ابن عدی و ابن عساکر از ابی سعید به شکل مرفوع نقل کرده اند که: علی خیر البریة (علی بهترین خلق است). و ابن عدی از ابن عباس نقل کرده است که او گفت: زمانی که آیه (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک خیر البریة) نازل شد، پیامبر(ص) خطاب به علی فرمود: آن کسی که خیر البریة است همانا تو و شیعیانت می‎باشید که روز قیامت راضی و مرضی هستید.

همچنین ابن مردویه از علی (ع) نقل می‎کند که پیامبر(ص) به من فرمود: "مگر آیه شریفه (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة) را نشنیده ای ؟ مراد در این آیه تو و شیعیانت هستید، میعادگاه من با شما همانا حوض است، و هنگامی که خلایق برای حساب آورده می‎شوند تو و شیعیانت با قیافه های شریف و نورانی و ممتاز در حالی که همه شما را می‎بینند برای حساب دعوت می‎شوید".

ناوبری کتاب