صفحه ۵۲

دانسته است؛ و از طرف دیگر می‎گوید: شیعیان قرآن کریم را مورد طعن و تحقیر قرار می‎دهند و می‎گویند قرآن تحریف شده است؛ و همچنین بزرگان صحابه پیامبر همچون خلفای سه گانه و امهات مؤمنین را مورد طعن و ناسزا قرار می‎دهند و با این حال با اعمال نفاق بر زبان چیزی را می‎گویند که در قلب آنها وجود ندارد... .

راجع به این حکم باطل و استعماری نامبرده نکاتی را متذکر می‎شوم:

اختلاف کلمه به جای وحدت کلمه

1 - بر کسی پوشیده نیست که شخص نامبرده اولین کسی نیست که در جهت خدمت به سیاست شیطانی اجانب و بیگانگان که شعارشان همواره "تفرقه بینداز و حکومت کن" می‎باشد کمر به شکستن وحدت مسلمانان و روشن کردن آتش فتنه و اختلاف بین مسلمین بسته است، بلکه پیش از او افراد زیادی بوده اند که چنین خدمت بزرگی را به اجانب و شیاطین نموده اند.

شخص نامبرده و امثال او به جای آن که حملات

ناوبری کتاب