صفحه ۵۰

همچنین در توصیف علی - رضی الله عنه - غلو می‎کنند و او ر ا به صفاتی توصیف می‎کنند که فقط برای خدا صلاحیت دارد، چنان که در عرفات از آنان شنیده ایم.

آنان مرتد می‎باشند چون او را رب و خالق و متصرف در عالم و عالم به غیب و مالک نفع و ضرر و امثال اینها قرار می‎دهند.

و نیز در قرآن کریم طعن می‎زنند و می‎گویند صحابه آن را تحریف نموده و چیزهای بزرگی را که متعلق به اهل بیت و دشمنان آنان بوده از آن حذف کرده اند. از قرآن پیروی نمی کنند و آن را دلیل نمی دانند، چنان که نسبت به بزرگان صحابه مانند خلفای ثلاث و بقیه عشره و امهات مؤمنین و مشاهیر صحابه مانند انس و جابر و ابی هریره و امثال اینان نیز طعن می‎زنند و احادیث آنان را نمی پذیرند، چون آنان را کافر می‎پندارند.

و به احادیث صحیحین عمل نمی کنند مگر اینکه از اهل بیت باشد، و برای گفتارشان به سراغ احادیث دروغ یا بی دلالت می‎روند؛ و در عین حال اینان نفاق می‎کنند و به زبان می‎گویند آنچه را قبول ندارند، و مخفی می‎کنند در دلها آنچه را اظهار نمی کنند، و می‎گویند: هر کس تقیه نکند دین ندارد، پس ادعای آنان نسبت به آخرت و دوستی شریعت پذیرفته نیست (الخ)، نفاق عقیده آنهاست، خدا شر آنان را برطرف نماید.

درود خدا بر محمد و آل و صحابه او.

‏1412/3/22 هجری

ناوبری کتاب