صفحه ۷۸

برای سه سال آن را معطل گذاشته از انفال بر می‎شمرد.عن ابی عبدالله(ع) قال: من اخذت منه ارض ثم مکث ثلاث سنین لا یطلبها لم یحل له بعد ثلاث سنین ان یطلبها. وسایل ‏345/17، ابواب احیاء موات، باب 17، حدیث 2. و اطلاق کلام ایشان شامل زمین آباد نیز می‎شود، بلکه ظاهر کلام ایشان نیز همین است، و اگر در زمین احیا شده این را بپذیریم در زمین سنگچین شده به طریق اولی باید آن را پذیرفت.

8 - در خراج ابویوسف آمده است: لیث از طاووس برای من روایت کرد که گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: زمین موات از آن خدا و پیامبر او آنگاه برای شماست. پس کسی که زمین مرده ای را احیا کند از آن اوست، و برای سنگچین کننده پس از گذشت سه سال دیگر حقی نیست.مرآه العقول ‏406/19.

9 - باز در همان کتاب است که گفت: نقل حدیث کرد برای من محمد بن اسحاق، از زهری، از سالم بن عبدالله که عمر بن خطاب بر منبر گفت: کسی که زمین مرده ای را احیا کرده برای اوست، و برای سنگچین کننده پس از گذشت سه سال دیگر حقی نیست. مانند این مطلب از سعید بن مسیب از عمر نیز نقل شده است.ر،ک : وسایل ‏329/17، کتاب احیاء موات، باب 3، حدیث 3.

10 - بیهقی به سند خود، از عمروبن شعیب نقل روایت کرده است که: عمر سنگچین را تا سه سال قرار داد، پس اگر آن را تا سه سال رها کرد و فرد دیگری آن را احیا کرد، او بدان سزاوارتر است.ر،ک : کافی ابولصلاح 170/.

11 - در مغنی ابن قدامه آمده است که گفت: سعید در سنن خود از عمر نقل کرده است که گفت: کسی که دارای زمینی است، یعنی کسی که زمین را سنگچین کرده و سه سال آن را معطل گذاشته، و افراد دیگری آمده اند و آن را آباد کرده اند، آنان بدان سزاوارترند.قال رسول الله (ص): عادی الارض لله و للرسول ثم لکم من بعد. فمن احیا ارضا میتة فهی له، و لیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین. خراج 65/.

12 - در کتاب الاموال ابوعبید درباره سنگچین آمده است که گفت:

ناوبری کتاب