صفحه ۷۰

3 - در جواهر ذیل این کلام آمده است: "بدون آنکه نظر خلافی در این مسأله باشد، بلکه می‎توان آن را اجماعی دانست... بلکه در ریاض در کلام جماعتی مانند مسالک و دیگران بر آن ادعای اجماع شده است."جواهر ‏66/38.

4 - پیش از این از تذکره درباره شرایط احیا اینگونه خواندیم: "چهارم: اینکه کسی پیش از وی آن را سنگچین نکرده باشد، زیرا سنگچین نزد ما مفید ملکیت نیست ولی اولویت و احقیت می‎آورد. و شروع کننده در احیاء موات تا هنگامی که کار را تمام نکرده است سنگچین کننده نامیده می‎شود.

و برخی شافعیه گفته اند: سنگچین مفید ملکیت است، ولی مشهور این است که مفید اولویت است.مبسوط ‏273/3.

5 - در دروس آمده است: "زمین سنگچین شده در حکم زمین ملکی است، و مجرد ثبوت ید محرمه بر زمین درمنع دیگران از احیا کافی است."شرایع ‏274/3.

6 - در مغنی ابن قدامه آمده است: "و اگر زمین موات را سنگچین کرد، و آن این است که شروع به احیاء آن کند، مثل اینکه اطراف زمین خاک بریزد، یا سنگهائی بچیند یا دیوار کوچکی بکشد با این کار مالک آن نمی شود چون ملکیت با احیا است و این احیا نیست، ولی با این کار احقیت می‎یابد چون از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرمود: "کسی که به چیزی سبقت گیرد که مسلمانی بدان سبقت نگرفته است از دیگران بدان سزاوارتر است" این روایت را ابو داود نقل کرده است. پس اگر آن را به دیگری

ناوبری کتاب