صفحه ۵۲۸

عربی، بیروت دار صادر، بی تا 2 جلد.

محجة البیضاء فی احیاء الاحباء: ملا محسن فیض کاشانی، مخطوط1341 ه ق، مطبعه آقا میرزا علی اصغر، چاپ افست.

المحکم و المتشابه: (رساله سید مرتضی) علی بن حسین شریف مرتضی، قم، شبستری به خط محمد تقی ابن محمد حسین قمی، سال 1312 ه ق.

المحصول فی علم الاصول: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین رازی چاپ ریاض، به تحقیق طه جابر فیاض العلوانی چاپ اول 1399 - 1401 ه' .ق، 6 جلد و انتشارات جامعه امام محمد بن سعود چاپ اول 1401 ه' ق.

المحلی: علی بن احمد بن سعید بن حزم، دارالفکر، بیروت، بی تا 8 جلد.

مختصر الخرقی: (المختصر علی مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل) عمر بن حسین، مکتبة الاسلامی دمشق 1384 ه ق.

مختصر النافع: ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن معروف به حلی دارالکتاب العربی مصر، بی تا.

مختلف: حسن بن یوسف مطهرحلی، معروف به علامه حلی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول 1412 ه ق.

مدارک : (مدارک الاحکام) سید محمد بن سید علی موسوی عاملی، معروف به صاحب مدارک، چاپ ایران، به خط سید حسن بن محمد حسینی خوانساری، 1322 ه ق.

مدونة الکبری: مالک بن انس اصبحی، دارالفکر بیروت، چاپ دوم، 1400 ه ق، 4 جلد.

مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول: محمد باقربن محمد تقی مجلسی، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1394 1411 ه ق، 26 جلد، چاپ سنگی به خط ابوالقاسم نوری، 1317 - 1325،4 جلد.

المراجعات: عبد الحسین شرف الدین، انصاریان قم، چاپ اول 1998.

المراسم: مراسم سلار حمزة بن عبد العزیز سالمی مشهور به سلار، انتشارات حرمین قم، 1404 ه ق.

مروج الذهب: علی بن حسین بن علی المسعودی الشافعی، مطبعة بهیه مصر، 1346ه ق.

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام: زین الدین بن علی العاملی معروف به شهید ثانی، مؤسسه معارف اسلامی قم، چاپ اول 1413 ه ق، 16 جلد.

مسالک الافهام الی آیات الاحکام: جواد بن سعید کاظمی، مکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة تهران بی تا، 4 جلد در دو مجلد.

مستدرک الحاکم: ابو عبد الله محمد نیشابوری معروف به حاکم، مکتبة النصر الحدیثه ریاض، بی تا، 4 جلد.

مستصفی من علم الاصول: محمد بن محمد غزالی، دار احیاءالتراث العربی، بیروت بی تا، چاپ اول، 2 جلد و چاپ دیگر دارالفکر بیروت 1997 م.

مستمسک العروة : آیة الله العظمی سید محسن طباطبایی حکیم، دارالکتب العلمیه، بی تا، قم.

ناوبری کتاب