صفحه ۵۲۳

شفاء: شیخ الرئیس ابوعلی سینا معروف به ابن سینا به خط ابن محمد کریم شریف شیرازی، 1303، 2 جلد.

شهاب الثاقب: محمد بن شاه مرتضی، بی تا، بی نا، بی جا، 1401 ه ق.

شفاء الغلیل فی بیان الشبه و المخیل و مسالک التعلیل: محمد بن محمد معروف به غزالی طوسی، دیوان الاوقاف احیاالتراث اسلامی، 1390 ه ق.

شمائل: محمد بن عیسی ترمزی، نشرنی، تهران، 1372 ه ش.

الشرائع (شرائع الاسلام فی مسأل الحلال و الحرام): ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلی، دارالهدی للطباعة و النشر برگرفته از چاپ بیروت، 1403 ه ق با تعلیقات سید صادق شیرازی در 4 جلد و چاپ دیگر طبعة الاداب النجف به تصحیح و تعلیق عبد الحسین محمد علی، 1389 ه ق.

شرح الاخبار: قاضی ابی حنیفه نعمان بن محمد التمیمی المغربی معروف به صاحب الدعائم، انتشارات اسلامی قم، چاپ اول، 1409، 3 جلد.

شرح التجرید کشف المراد: علامه حلی، دفتر انتشارات اسلامی، قم 1407 ه ق.

صحاح : (تاج اللغة و صحاح العربیه) اسماعیل بن حماد جوهری، دارالعلم للملایین، بیروت 1990 م، 6 جلد.

صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری، قاهرة مصطفی البابی الحلبی و اخویه، 1320 ه ق، در دو مجلد.

صحیح مسلم: امام ابی الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت 1374 ه ق.

صحیفة الامام الرضا: امام علی بن موسی الرضا، دار الاضواء، بیروت 1406 ه ق.

صحیفه سجادیه: امام سجاد(ع)، انتشارات افراسیاب، چاپ دوم 1378 ه ش.

صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی، وزارت ارشاد اسلامی 1361 ه' ش 21 جلد.

صواعق محرقه: احمد ابن حجر الهیتمی، مکتبة القاهرة، چاپ دوم 1385 ه ق.

الضعفاء: ابی حاتم محمد بن حبان البستی معروف به ابن حبان، بی نا، بی تا، بی جا.

طب النبی: محمد بن عبد الله (ص)، تبریز، بی تا،1282 ه ق.

طرق الحکمیه: ابن قیم جوزیه، دارالمدنی، جدة، بی تا.

طبقات: محمد بن سعد کاتب واقدی معروف به ابن سعد، انتشارات مؤسسه نصر، تهران 1332 ه ق، 9 جلد.

عبقات الانوار: میر سید حامد حسین موسوی، انتشارات نفائس مخطوطات اصفهان 1380 ه ق چاپ دیگر کتابخانه امام امیرالمؤمنین (ع) اصفهان.

عجائب احکام امیرالمؤمنین: محسن بن عبدالکریم عاملی، اعلمی تهران 1394 ه ش.

عدة الاصول: ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی، مؤسسه آل البیت قم، 1403 ه ق.

عروة الوثقی: محمد کاظم طباطبایی یزدی، مکتبة العلمیة الاسلامیه، تهران 2 جلد.

العقد العقد المفصل: حیدر بن سلیمان، شرکة عراقیة، بغداد 1331 ه ق.

ناوبری کتاب