صفحه ۵۲۲

السرائر: ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی، مؤسسه انتشارات اسلامی قم، چاپ دوم 1410 ه ق،3 جلد.

سنن ابی داود: ابی داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق یزدی سجستانی، مکتبة مصطفی البابی الحلبی، چاپ اول 1371 ه ق 2 جلد.

سفینة البحار: حاج شیخ عباس قمی، مکتبة علی التبریزی 1362 ه ش 2 جلد.

سنن ابن ماجه: حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی معروف به ابن ماجه، داراحیاء التراث العربی 1395 ه ق 2 جلد.

سنن بیهقی: ابی بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی، دارالمعرفة بیروت 1344 ه ق 10 جلد.

سنن ترمزی: محمد بن عیسی ترمذی، دارالفکر بیروت 1394 ه ق 5 جلد.

سنن دارمی: ابی محمد عبد الله بن بهرام دارمی، دارالفکر بیروت، بی تا 2 جلد.

سنن سعید: سعید بن منصور خراسانی، دارالکتب العلمیه بیروت 1405 ه ق 2 جلد.

سنن نسایی: شرح حافظ جلال الدین سیوطی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا 8 جلد.

سراج الوهاج: محمد الزهری الغراوی، مصر1352 ه ق.

سیره ابن اسحاق: محمدبن اسحاق مطلبی، دارالفکر قم، 1410 ه ق.

سیره ابن هشام: عبدالسلام محمد هارون، مؤسسه الرسالة، 1406 ه ق، 3 جلد.

سیره حلبیه: علی بن برهان الدین حلبی شافعی، داراحیاءالتراث العربی بیروت 3 جلد.

سیرة زینی دحلان: (سیرة نبویه و آثار محمدیه) احمد بن زین بن احمد دحلان، 1304 - 1231 ه ق.

سیرة نبویه و اخبار الخلفاء: محمد بن حبان معروف به ابن حبان، مؤسسه الکتب الثقافیه، 1407 ه ق.

شرح صحیح مسلم نووی: محیی الدین ابی زکریا، یحیی النووی؛ داراحیاءالتراث العربی بیروت، بی تا. این کتاب ارشاد الساری را نیز دربر دارد که هر دو شرح صحیح مسلم می‎باشند.

شرح مواهب: محمد بن عبد الباقی بن یوسف مشهور به زرقانی، دارالکتب العلمیه، 1996، 12 جلد.

شرح نهج البلاغة : ابن ابی الحدید، دارالکتب العلمیه قم، 1378 ه ق، گرفته شده از دار احیاءالکتب العربیه، 20 جلد.

شرح نهج البلاغة : میثم بن علی معروف به ابن میثم بحرانی، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1412 ه ق.

شرح نهج البلاغة : محمد عبده، مطبعة الاستقامة، بی تا.

شرح فتح القدیر: محمد بن عبد الواحد، دار صادر، بی تا، 8 جلد.

شرح اللمعة : (الروضة البهیة) زین الدین الجبعی العاملی، معروف به شهید ثانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ دوم، 1365،2 جلد.

شرح المقاصد: مسعود بن عمر، 691 - 767، عالم الکتب بیروت، 1409 ه ق، 5 جلد.

شرح المواقف: سید میر شریف جرجانی، بی نا، 1292 ه ق.

ناوبری کتاب