صفحه ۵۲۱

خمس "کتاب خمس ": مرتضی بن محمد امین معروف به شیخ انصاری، کنگره شیخ انصاری قم، 1415 ه ق.

درالمنثور: (تفسیر) جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، انتشارات جعفری،1377 ه ق،6 جلد. در السحابه فی مناقب القرابه و الصحابه: محمد بن علی شوکانی، دارالفکر دمشق، 1404 ه ق.

درفش: اسد الله بن عبد الله، مطبوعات مجلس، یادگار غالب لاهور1961 م.

الدروس: محمد بن مکی معروف به شهید اول، انتشارات اسلامی، قم 141، ه ق،3 جلد.

دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم: من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع): محمد بن سلامة قطاعی، قم، مفید،1332 ه ش.

دعائم الاسلام: نعمان بن محمد ابن منصور بن احمد بن حیون، دارالمعارف، قاهرة 1383 ه ق،2 جلد.

الذخیرة : محمد باقر بن محمد مؤمن معروف به محقق سبزواری، مؤسسه آل البیت، قم، بی تا.

الذریعة : شیخ آقا بزرگ تهرانی، دارالاضواء، بیروت چاپ سوم 1403 ه ق،26 جلد.

ربیع الابرار نصوص الاخبار: محمد بن عمرو زمخشری، قم، شریف رضی،1410 ه' ق، 4 جلد.

رجال الشیخ: (اختیار معرفة الرجال) ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی معروف. به شیخ طوسی، مرکز مطالعات دانشگاه مشهد، 1348 ه ش، و چاپ مؤسسه انتشارات اسلامی قم، 1407 ه ق.

رجال النجاشی: احمد بن علی بن احمد بن عباس معروف به نجاشی، مرکز نشر کتاب، بی جا، بی تا.

رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء: اخوان الصفا، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1405 ه ق 4 جلد.

رسائل علم الهدی: شریف المرتضی، دارالقرآن الکریم، قم 1405 ه ق،3 جلد.

رسائل المحقق الکرکی: علی بن حسین محقق کرکی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،1403 ه ق.

روض الجنان: زین الدین الجبعی العاملی الشامی معروف به شهید ثانی، مؤسسة آل البیت لاحیاءالتراث، بی تا.

روضة الواعظین: محمد بن فتال نیشابوری (شهید) انتشارات رضی، قم، بی تا.

رد المحتار علی الدر المختار: حاشیه ابن عابدین، محمد امین بن عمر ابن عابدین، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت 1407 ه' ق،5 جلد.

ریاض المسائل: جعفر بن حسن محقق حلی، مؤسسه آل البیت 1423 ه ق، بی جا، 16 جلد.

ریاض العلماء: میرزا عبد الله افندی اصفهانی، چاپخانه خیام، قم 1401 ه ق،7 جلد.

زبدة المقال: حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی چاپخانه علیمه قم، بی تا.

زبدة الحقائق: عین القضاة همدانی، مرکز نشر دانشگاهی،1379 ه ق.

الزکاة : (کتاب الزکاة) حاج آقا رضا بن آقا محمد هادی معروف به فقیه همدانی، مکتبة المصطفوی قم به خط طاهر خوشنویس،1364 ه.ق.

ناوبری کتاب