صفحه ۵۱۸

چاپ سوم 1381 ه ق 5 جلد.

تاریخ بغداد: امام حافظ ابی بکر احمد بن علی الخطیب، دارالکتب العلمیه، بیروت 1417.

تاریخ الخلفاء: جلال الدین سیوطی،1403 ه ق، چاپخانه محمدی .

تاریخ دمشق: ابن عساکر محمد مکرم معروف به ابن منظور، دمشق، دارالفکر 2005 م،6 جلد

تاریخ الطبری: ابی جعفر محمدبن جریر طبری، شرکت انتشارات جهان؛ تهران، بی تا16 جلد؛ گرفته شده از چاپ لیدن،1897 م.

تاریخ قم: محمد حسین ناصر الشریعه، قم دارالفکر، بی تا، و نیز کتابی دیگر با همین نام تألیف: حسن بن محمد بن حسن قمی، تهران کتابخانه مجلس 1353 ه ش.

تاریخ یعقوبی: احمد بن واضح معروف به یعقوبی، نجف، حیدریه 1394، ه ق 3، جلد در یک مجلد.

التبیان: محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی، چاپ اسلامیه تهران 1365 ه ق، 2جلد.

تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه: حسن بن یوسف معروف به علامه حلی، مؤسسه امام صادق، قم 1420،6 جلد.

تحریر الوسیله: روح الله الموسوی الخمینی معروف به امام خمینی، مکتبة الاداب 1384 ه ق، 2 جلد.

تحف العقول: ابو محمد حسن بن علی معروف به ابن شعبه حرانی، انتشارات علمیه اسلامی، بی تا.

تحفة الاخوان: مصطفی بن ابراهیم، بی جا، بی نا،1310 ه ق.

التذکرة : حسن بن یوسف معروف به علامه حلی، مؤسسه آل البیت قم 1425/.

التراتیب الاداریة : عبد الحی بن عبد الکبیر کتانی، دار الکتب العربی، بیروت، بی تا،2 جلد.

تشریع الجنایی الاسلامی: مقارنا بالقانون الوضعی: عبد القادر عوده، مؤسسة الرسالة، بیروت 1415،2 جلد.

تصحیح الاعتقاد: الشیخ محمد بن محمد نعمان عکبری معروف به شیخ مفید، منشورات الرضی، قم 1363 ه ش.

تفسیر روح الجنان و روح الجنان: ابوالفتوح رازی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 1404 ه ق،5 جلد.

تنقیح الرائع لمختصر الشرائع: جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری الحلی، چاپ خیام قم 1404 به تحقیق سید عبدالطیف کوهکمری،4 جلد.

تنبیه الخواطر و نزهة النواظر: (مجموعة ورام) الزاهد ابی الحسین ورام بن ابی الفراس، تهران 1302 ه ق.

تفسیر زمخشری: ابی القاسم جارالله محمودبن عمرو الزمخشری الخوارزمی، انتشارات مصطفی البابی الحلبی، مصر 1385 ه ق، 4 جلد.

تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع): مؤسسة امام مهدی، قم 1409 ه ق.

تفسیر قمی: علی بن ابراهیم بن هاشم القمی، بی نا،1313 ه ق.

تفسیر عیاشی: محمود بن مسعود بن عیاشی سلمی سمرقندی معروف به عیاشی، چاپخانه علیمه قم بی تا، 2 جلد.

ناوبری کتاب