صفحه ۴۵۰

شخص ثالث دعوائی را اقامه و اثبات کند شخص اول را موکل، شخص دوم را وکیل، و شخص سوم را موکل علیه نامند. قبول وکالت به هر دو صورت قولی و فعلی جایز است مراد از نائب گرفتن این است که، مالک دیگری را در تصرف کردن در مال خود جانشین خویش گرداند. جایز نیست وکالت در هر امری که آن را شارع از خود مکلف بمباشرت، خواسته باشد، مثل طهارت، از غسل و وضو و تیمم ومثل نماز و روزه.

(مبادی فقه و اصول، ص 360)

ولایت تکوینی و ولایت تشریعی: ولایت تکوینی: قدرت تصرف در عالم کون و نظام طبیعت است که اعمال آن معجزه نامیده می‎شود، ولایت تشریعی: قدرت قانون گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.

(مبانی فقهی - ج 1، ص 171)
حرف ( ه)

هیبت: (اصطلاح عرفانی) هیبت عبارت از مشاهده جلال خدا در قلب است چون شاهد جلال به دل بنده تجلی کند نصیب دل، هیبت بود و هیبت درجه عارفانست.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 4، ص 632)

ناوبری کتاب