صفحه ۴۴۹

باید هفت شرط را داشته باشد 1 - امانتداری - 2 - راستگوئی - 3 - کمی طمع - 4 - نداشتن کینه و دشمنی با مردم - 5 - از حافظه خوبی بر خوردار باشد - 6 - هوش و زیرکی - 7 - گرفتار نبودن در بند هوی و هوس پس اگر این وزیر (وزیر تنفیذ) در تصمیم گیری نیز شرکت داشته باشد ویژگی هشمتی نیز باید داشته باشد و آن سابقه و تجربه ای است که به نظر صحیح و تدبیر درست منتهی شود چون (عاقبت اندیشی در تجربه است).

(مبانی فقهی - ج 3، ص 195 - 196)

وزارت تفویض: تفویض در لغت بمعنی واگذاری - محول کردن - اختیار دادن - مأموریت دادن است. وزارت تفویض آن است که حکومت شخصی را برای اداره امور بگمارد و تصمیم گیری را به خود وی واگذار کند و اجتهاد و نظر وی را به هر شکل باشد مورد امضاء قرار دهد...

(مبانی فقهی - ج 3، ص 195)

وقف عام و خاص: (اصطلاح فقهی) وقف در لغت بمعنی ایستادن و ایستانیدن که هم لازم و هم متعدی است استعمال شده است و در اصطلاح شرع عبارت است از تحبیس اصل مال و تسبیل منفعت بدین معنی که مالی از اموال خود را از بیع و شراء و هر گونه معامله ناقله متوقف سازد تا منافع آن به افراد خاص یا به مصالح عامه برسد. وقف خاص: مانند آنکه چیزی را برای اولاد خود وقف نماید. وقف عام: که اختصاص به افراد خاص ندارد، مانند آنکه چیزی را برای مسجد یا حسینیه و یا فقرا وقف کند

(معارف و معاریف، ج 10 - ص 390)

وکالت: نایب گرفتن کسی است دیگری را برای تصرف در زمان حیات خود، نایب گیرنده را موکل، و نایب شده را وکیل گویند. وکالت عقد است و از طرفین جایز است. هر گاه کسی، دیگری رانیابت دهد که علیه

ناوبری کتاب