صفحه ۴۴۸

او را دارند. اما یک نفر خود را به آب می‎اندازد و او را نجات می‎دهد، در این صورت تکلیف از دیگران ساقط می‎گردد. اما اگر هیچ کدام اقدام به نجات وی نکردند، همگی دارای مسئولیت شرعی می‎شوند و مورد باز خواست الهی قرار می‎گیرند.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 337)

واجب موسع: اگر زمان مشخص شده زیادتر از وقت مورد نیاز جهت انجام دادن عملی باشد به آن "واجب موسع" گویند، مثل نماز ظهر که از ابتدای زوال تا به اندازه به جا آوردن 8 رکعت نماز (برای حاضر) به غروب آفتاب وسعت دارد. یعنی حدود ده دقیقه وقت برای هشت رکعت نماز ظهر و عصر کافی است. اما شارع چندین ساعت اضافی برای انجام آن در نظر گرفته است.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - ص 337)

واجب مضیق: انجام دادن هر عملی محتاج به زمانی است. بنابراین اگر وقت و زمان مورد نظر شارع در واجب موقت برابر باشد با زمان انجام دادن آن عمل، به چنین واجبی "واجب مضیق" گویند. مثل: روزه که زمان آن از ابتدای طلوع فجر تا غروب آفتاب است.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 338)

واجب نفسی: آن است که مصلحت وجوب در خود آن است چون نماز و روزه و غیره.

(مبادی فقه و اصول - ص 238)

واجب تعیینی: آن است که مأموربه، بعینه واجب است مثل بیشتر واجبات از نماز و روزه و غیره.

(مبادی فقه و اصول - ص 238)

وزارت تنفیذ: تنفیذ در لغت بمعنی اجرا کردن - پیاده کردن - عملی کردن است و آن یعنی کاری را به کسی می‎سپارند تا دستوراتی که به او محول شده را عملی سازد - که

ناوبری کتاب