صفحه ۴۴۶

دگرگونی است، اصطلاح تناسخ مواریث و دهور نیز از همین باب درست شده است همچنین نسخ در لغت به معنای "زایل کردن" نیز آمده است چنانچه گفته می‎شود نسخت الشمس الظل یعنی آفتاب سایه را زایل و نسخ کرد. اما نسخ در اصطلاح تفسیر قرآن عبارتست از اینکه چیزی که در شریعت اسلام بواسطه آیه حکمش ثابت بوده است بواسطه نزول آیه دیگری از جانب خداوند برداشته شود اعم از اینکه از احکام تکلیفی باشد مانند حرمت و وجوب و...و یا از احکام وضعی مانند ضمان و ملکیت و...و همچنین به متروک شدن یک دین آسمانی توسط دین آسمانی بعدی نسخ می‎گویند مانند منسوخ و متروک شدن ادیان پیشین توسط دین اسلام. مسئله نسخ شدن حکم قبلی توسط بعدی یعنی ناسخ و منسوخ چنانچه در قرآن وجود دارد، در احادیث نبوی (ص) نیز وجود دارد برای آگاهی بیشتر ر. ک شرح کتاب ناسخ و منسوخ ص 18 به بعد نوشته ابن المتوح و حسین قاری، ترجمه دکتر محمد اسلامی - بنیاد علوم قرآن

(مبانی فقهی - ج 5، ص 38)

نصاب: اندازه ای از مال را گویند که شارع آن را به عنوان علامت و معیاری نصب کرده که هر وقت مال به آن مقدار رسید زکات در آن واجب می‎شود.

(مبانی فقهی - ج 6، ص 31)

نفقه: تأمین هزینه زندگی کسی آن گونه که عادتا بدان نیازمند است، از خوراک و پوشاک و مسکن و سایر نیازمندی های زندگی نفقه دادن به سه دسته واجب است، به تعبیر دیگر، اسباب وجوب نفقه سه چیز است:

1 - زوجیت. یعنی نفقه زن دائمی بر شوهر. 2- خویشاوندی. یعنی تأمین هزینه زندگی پدر و مادر تنگدست، بر فرزند و تأمین هزینه زندگی فرزندان تنگدست بر پدر و سپس مادر. 3 - ملک . یعنی نفقه دادن به بردگان و چهار پایان بطور متداول و معمول عرف مردم.

(مبادی فقه واصول - ص 378)

نواب اربعه: عنوان چهارتن نایب خاص حضرت بقیة الله، امام عصر که در دوران

ناوبری کتاب