صفحه ۴۴۵

گاهی در تنقیح مناط (تنقیح علت) و گاهی در تخریج مناط (تخریج علت).

منصوصا علیه (منصوص): به تحقیق رسانیده شده، آنچه را آیه صریح غیر محتاج به تأویل یا حدیث صریح، به ثبوت رسانیده باشد.

(معارف و معاریف - ج 9، ص 641)

موصول: در اصطلاح ادب کلمات رابطه را گویند و آن بر دو قسم است "اسمی" و "حرفی"، اسمی نیز بر دو نوع است "مختص" و "مشترک" مختص مانند "الذی"، "الذان"، "الذین" برای مفرد، مثنی و جمع و... موصول مشترک مانند "من" و "ما" و موصولات حرفی مانند "ان وکی" که با صله خود به تأویل مصدر روند معادل این کلمات در فارسی کلماتی مانند "که" و"چه" می‎باشند.

(معارف و معاریف ‏692/9)

مهر السنه: مهری است که پیامبر اسلام برای همسران خود قرار داده بود و مقدار مهر السنه پانصد در هم بود. و بیشتر از مهر السنه مکروه است.

(اصطلاحات فقهی - ص 519)

مهر المثل: مهری که مردم از روی عادت برای همانند این زن قرار می‎دهند

(اصطلاحات فقهی - ص 520)

میسور: آسان، ممکن و میسر، میسور از جمله قواعد فقهیه است. مفاد این قاعده این است اموری که برای مکلف میسور و ممکن است باستناد آنکه برخی آنها میسور نیست نتواند ترک کند. "وگفته اند: المیسور لایسقط باالمعسور"، "و ما لایدرک کله لایترک کله و اذا امرتکم بشی فأتو امنه ما استطعتم"

(معارف و معاریف - ج 9، ص 755)
حرف ( ن، و)

نسخ: در لغت عرب به معنی نوشتن و نسخه برداری و نیز به معنای نقل و تحویل و

ناوبری کتاب