صفحه ۴۴۴

باشد. مثل عدم نجس شدن آب چاه در ملاقات با نجاست که در روایتی دلیل آن آمده است. 2 - ملاک تردیدی: وقتی که شارع تصریح بر ملاک و علت قطعی حکم نکرده باشد و این ملاک مردد بین چند چیز باشد. 3 - ملاک تشبیهی همان قیاس مستنبط العله است که از نظر شیعه فاقد اعتبار می‎باشد.

(فرهنگ اصطلاحات اصول ج 2 ص 182)

ملکه: عبارت است از صفتی وجودی که عارض بر موضوعی می‎شود و در آن موضوع راسخ می‎گردد به گونه ای که به راحتی و یا اصلا از بین نمی رود و در مقابل حالت یا عدم قرار دارد.

(فرهنگ اصطلاحات اصول ج 2 ص 182)

ملکیت: (اصطلاح حقوقی) رابطه ایست حقوقی بین شخص و چیز مادی (جاندار یا بی جان یا منقول و یا غیر منقول) یا توابع چیز مادی مانند (منافع خانه یا اتومبیل) که به موجب این رابطه علی الاصول حق همه گونه بهره برداری از آن چیز را دارد مگر اموری که قانون استثناء کرده باشد.

ملکیت دارای انواعی است:

1 - ملکیت حقیقی: همان ملکیتی که خداوند متعال دارا می‎باشد و آن مالکیت جمیع اشیاء و اموال و انفاس و ارواح است.

2 - ملکیت اعتباری: همان مالکیت انسان است که مالک فکر و عقل و قوای جسمانی اش می‎باشد و در طول مالکیت خداوند است

3 - ملکیت مشروط:

4 - ملکیت مطلق (استبدادی)

(نظام الحکم فی الاسلام - ص 491)

مناط: در اصطلاح اصولین عبارت است از علت، هر گاه گفته شود "مناط حکم" مقصود علت حکم است. نظر و اجتهاد گاهی در تحقیق مناط (تحقیق علت) است و

ناوبری کتاب