صفحه ۴۴۰

مراء: در لغت بمعنی ستیزه و جدل آمده - رسول خدا(ص) فرمودند - "اورع الناس من ترک المراء و ان کان محقا" (بحار - ‏127/2)

(معارف و معاریف - ج 9، ص 254)

مشایخ سه گانه: مؤلفین کتب اربعه هستند که عبارتند از محدثین و فقهاء بزرگوار: شیخ صدوق، محمد بن یعقوب کلینی و شیخ طوسی.

(مبانی فقهی - ج 4، ص 197)

مصادرة : مطالبه کردن چیزی را از کسی، تاوان گیری. ضبط کردن اموال ودارایی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا آن که آن مال به دزدی و سلوک در طریق نادرست به دست آمده باشد.

(معارف و معاریف - ج 9، ص 406)

مصالحه: (اصطلاح فقهی) عقدی که به موجب آن طرفین تراضی و تسالم کنند بر تملیک چیزی بر کسی اعم از عین یا منفعت یا اسقاط دین از کسی یا اسقاط حقی از کسی.

(دهخدا- ج 44، ص 564)

مصالح عامه (عمومی): در کلیات حقوق آمده است: تصرف در امور عامه به هر عنوان باشد منوط بر رعایت مصلحت عمومی است و برای حاکم یا متصدی امور عامه سلطه ای است بر افراد لکن در دائره محدودی که مرجع آن رعایت شئون مصالح عمومی است و ولایت خاصه مثل ولایت شخص بر مال و عیال و اولاد و سایر شئونی که اختصاص به او دارد، اقوی است از ولایت عامه مثل ولایت حاکم.

(فرهنگ معارف اسلام - ج 4، ص 247)

مظالم: جمع مظلمه و ظلامه است که از فعل ظلم ظلما گرفته شده است آنچه از کاری ستمگرانه بدست آید و به تعبیر دیگر ستم - مایه را مظلمه می‎گویند که در اصطلاح حقوق اسلامی حق مظالم نام می‎گیرد. اگر دارنده اصلی و واقعی چنین مالی

ناوبری کتاب