صفحه ۴۳۹

بیع خضر (مانند خیار، بادنجان خربزه و غیره) پس از ظهور به طور لقطه واحده یا لقطات معلوم جایز است.

(اصطلاحات فقهی ص 427)

لقطة : اصطلاح فقهی است و در لغت به معنای اخذ باشد و در شرع مال مطروح و بدون صاحب است که مالکش شناخته نشده باشد اعم از حیوان پول و متاع دیگر و همین طور انسانی که رها شده باشد و کسی را برای قوت و روزی خود نداشته باشد و خود نتواند برای روزی خود تلاش کند و از موذیات دفاع کند لقطه محسوب می‎شود.

(فرهنگ معارف اسلامی ج 4 ص 88)
حرف ( م)

متجاهر به فسق: تجاهر در لغت به معنی آشکار کرد. علنی کرد و انجام داد. فسق در لغت یعنی بیراهه رفت - گمراه شد - هرزگی کرد - زنا کرد - و فاسق یعنی گناهکار - هرزه - زناکار درفقه: کسی است که با اعتراف به قبح عملی، مرتکب آن می‎گردد مثلا، با اعتراف به قبح و حرمت شرب خمر مرتکب آن می‎گردد بصورت آشکارا - که به چنین شخصی متجاهر به فسق اطلاق می‎شود

(شرح مکاسب محرم مه - ج 6، ص 16)

مذهب جعفری: جعفری منسوب به امام جعفر صادق (ع) پیروان مذهب امامیه را گویند و از این رو بدین مرسوم گشتند که در آن عصر فقه اسلامی دستخوش افکار و آراء و تصرفات نظری اشخاص شد و هر مذهب به پیشوای آن مکتب منتسب شد، مانند حنفی، مالکی، شافعی...و شیعه امامیه از مکتب امام صادق (ع) پیروی کردند وآنها را جعفری می‎خواندند. امام (ع) فرمود جعفری کسی است که کاملا پرهیز کار بوده و هر عملی که انجام می‎دهد تنها برای خداباشد.

(معارف و معاریف - ج 4، ص 165)

ناوبری کتاب