صفحه ۴۳۸

می‎نمایند و اداره آنها به عهده هیئت مدیره تراست است.

2 - در تراست مرکز اقتصادی به صورت فنی و تجارتی است. در کارتل اصولا تمرکز اقتصادی وجود ندارد و اگر هم باشد (در کارتل های ساده) فقط از نظر تجارتی است.

3 - اساس کارتل انحصار است در حالی که اصولا چنین اصلی در ایجاد تراست وجود ندارد. نقش سیاسی کارتل ها و تراست ها: این اتحادیه ها در تحولات سیاسی مهمی در خاور میانه و کلا جهان سوم دست داشته اند که از جمله می‎توان به کودتای 28 مرداد 1332 در ایران، سرنگونی رژیم عبد الکریم قاسم در عراق 1963 سرنگونی رژیم آلنده در شیلی و عملیاتی از این دست اشاره کرد.

(فرهنگ علوم سیاسی - ص 172-171)

کتب اربعه: چهار منبع اصلی احادیث و روایات معصومین علیهم السلام که مورد توجه تمام فقهای شیعه در طول هزار سال گذشته بوده و هست و ماخذ مهم استنباط ایشان قرار داشته و دارد را کتب اربعه می‎نامند این چهار کتاب عبارتند از: 1 - کتاب کافی (محمد یعقوب کلینی) 2 - من لایحضره الفقیه (محمد بن حسین بن بابویه قمی) 3 - تهذیب الاحکام (ابوجعفر محمد بن طوسی معروف به شیخ طوسی) 4 - الاستبصار (شیخ طوسی)

(فرهنگ اصطلاحات اصول - ج 2، ص 93 - 92)

کفالت: (اصطلاح فقهی) نوعی از ضمانت است و آن ضمانت بدنی است، که هرگاه محاکم بخواهند باید مکفول را حاضر کند و یا ضم ذمه است به ذمه دیگر در دین، اعم از آنکه کفالت بنفس باشد و یا بمال و یا تعهد به نفس باشد یعنی کفالت التزام احضار مکفول است هرگاه مکفول له بخواهد و شرط آن رضایت کفیل و مکفول له است و کفیل به منزله وکیل است که پس از تسلیم مکفول بری الذمه می‎شود.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 4، ص 26)

لقطة : آنچه برداشته شده یا چیده شده. در فقه یک مرتبه چیدن سبزیجات را گویند.

ناوبری کتاب