صفحه ۴۳۷

قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم): یک قاعده فقهی مورد قبول فریقین (شیعه و سنی) است... بله این یک قاعده فقهی است که مبنای آن روایت است...

(مبانی فقهی - ج 2، ص 286)
حرف (ک - ل)

کارتلها و تراستها: کارتل: (اتحادیه شرکتها)اجتماعی از صاحبان شرکتها و مؤسسات تجاری غیر دولتی را گویند که بوسیله قراردادهایی با یکدیگر همبستگی می‎یابند و درباره نوع و مقدار مصنوعات و فروش آنها توافق می‎کنند و بدین وسیله بهای ثابتی برای اجناس خود در جهان در نظر می‎گیرند.

(فرهنگ معین - ج 3، ص 2802)

تراست: کلمه تراست دارای دو معنی عام و خاص است در معنای عام آن به هر بنگاه صنعتی یا تجارتی که توسعه واهمیت زیادی دارد و نفوذ انکار ناپذیری پیدا می‎نماید اطلاق می‎گردد. تراست به معنای اخص عبارتست از اتحاد مالی چند بنگاه که تحت مدیریت واحد اداره می‎شوند و بنگاههای عضو، شخصیت مالی و استقلال عمل حقوقی خود را به نفع اتحادیه از دست می‎دهند. تراست ها و کارتل ها سوای نقش عظیمی که در اقتصاد سرمایه داری بازی می‎کنند به صورت یک وسیله سیاسی مناسب برای مقاصد متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرتهای غربی در جهان سوم در آمده اند و در برخی موارد نیز سبب ساز کودتاها و تحولات عمده بوده و هستند. بین تراست وکارتل از جهات زیر اختلاف است.

1 - کارتل اتحاد چند بنگاه مستقل است. در حالی که تراست بنگاه مستقلی محسوب می‎شود به عبارت دیگر در کارتل بنگاههای عضو، آزادی و شخصیت حقوقی خود را از دست نمی دهند اما در تراست کارتلها از شخصیت خود صرف نظر

ناوبری کتاب