صفحه ۴۳۵

قسامه: سوگند خوردن است و در اصطلاح پنجاه سوگند است که مدعی قتل و اولیای مقتول در صورتی که بینه نداشته باشند، باید به کیفیتی مخصوص، و برابر با شرائطی یاد کنند. قسامه یکی از راه های ثبوت قتل است.

(اصطلاحات فقهی - ص 402)
قضیه شخصیه، خارجیه، حققیه: قضیه شخصیه: (اصطلاح منطقی) هرگاه موضوع در قضیه حملیه شخص بود قضیه را شخصیه نامند (مانند احمد عالم است).

قضیه خارجیه: (اصطلاح منطقی) قضیه ای است که محکوم علیه و موضوع آن قطعی و مقدرة الوجود در خارج و حکم آن بر مبنای موضوع خارجی باشد چنانچه گویند هر آتشی سوزان است.

قضیه حقیقیه (اصطلاح منطقی): قضیه ای است که موضوع و محکوم علیه آن حقیقی باشد اعم از آنکه در خارج باالفعل موجود باشد یانباشد.

(فرهنگ معارف اسلامی - ج 3، ص 533 - 532)

قطیعه: آنچه از زمین خراج بریده و جدا گردد، زمینهای بدون مالک و غیر معمور که خلیفه و حاکم اسلامی یا دولت به کسی می‎بخشد تا در آن آبادی و آبادانی به وجود آورد، جمع آن قطایع است.

(معارف و معاریف - ج 8، ص 352)

قواد: (قیادت) کسی را گویند که بین زن و مرد برای زنا و بین دو نفر مرد را جهت لواط جمع نماید. حد قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

(اصطلاحات فقهی - ص 408)

قوس: قوس صعود اصطلاحی است فلسفی و توضیح آن این است که در نظام وجود فلاسفه چهار عالم را به شکل طولی برای نظام وجود بیان نموده اند که سیر نزولی آن از بالا به پایین را قوس نزول و سیر صعودی آن از پایین به بالا را قوس صعود

ناوبری کتاب