صفحه ۴۳۲

ردائت و پستی آن نشود یا مخلوط کردن متاع خوب و بد که عملی حرام است.

(فرهنگ معارف و اسلامی - ج 3، ص 405)

غصب: استیلاء بر مال دیگری است بناحق، تسلط یافتن کسی است بر مال دیگری بدون اذن او با قهر وغلبه. در عرف فقیهان، غصب به طریق ظلم مال غیر را در اختیار خود قرار دادن، به نحوی که مال به طور کامل از اختیار صاحب آن خارج شود و غصب موجب ضمان می‎شود.

(اصطلاحات فقهی - ج 7، ص 374)

غلول: خیانت در غنیمت جنگی و ربودن بخشی از آن به پنهانی است. در حدیث آمده که پیغمبر(ص) در حالی که کنار غنائم حنین ایستاده بود فرمود ای مردم غلول وخیانت باموال غنیمت در این جهان عار و در آخرت آتش دوزخ و خشم خداوند است.

(معارف و معاریف - ج 7، ص 627)

غلات: کسانی بوده اند که نسبت به ائمه (ع) غلو کرده و آنان را گاهی تا حد خدایی بالا برده اند.

(مبانی - ج 2، ص 215)

غنیمت: مالی است اعم از منقول و غیر منقول که مسلمین در جنگ باکفار به اذن پیغمبر(ص) یا امام (ع) به دست آورند بی آنکه از دزدی و چپاول باشد. در باب فقه، امامیه غنیمت را به هر چه بدون سختی به دست آید معنی کرده اند و آن را اعم از غنائم جنگی دانسته اند.

(مبادی فقه اصول - دکتر فیض، ص 345)

غیبت صغری و غیبت کبری: غیبت صغری: دوران پنهان شدن امام دوازدهم

ناوبری کتاب