صفحه ۴۳۱

علم اجمالی و علم تفصیلی: اصطلاحی است اصولی، علم اجمالی به چیزی گفته می‎شود (اعم از حکم یا موضوع)که مردد بین دو یا چند چیز باشد، چنان که مکلف در ظهر جمعه علم داشته باشد بوجوب نمازی مردد بین ظهر و جمعه، یا اینکه بداند یکی از دو ظرف حاضر نجس است. در مقابل علم تفصیلی که بداند فلان شیئی بخصوص واجب یا فلان شیئی بخصوص حرام است.

(معارف و معاریف - ج 7، ص 439)

عموم و خصوص من وجه: دو مفهومی که در بعضی از قلمروها با هم اشتراک و در بعضی قلمروها جدا باشند به آن "عام و خاص من وجه" گویند. همانند "انسان" و "سفید". زیرا بعضی از انسان ها سفید نیستند مثل سیاه پوستان، و بعضی از سفیدها انسان نیستند مثل برف.

(فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول - ص 218)

غارمین: بدهکاران، یکی از اقسام مستحقین زکوة بدهکارانند - انما الصدقات للفقراء و المساکین... و الغارمین و فی سبیل الله.. (توبه آیه 60) محمد قسری گوید از امام صادق (ع) راجع به صدقه (زکوة واجب) پرسیدم فرمود، اقسام مستحقین آن را خداوند در قرآن بیان داشته ولی سهم غارمین را نباید یکسان داد زیرا برخی مردان در مهر زنان (متعدد) خود را بدهکار نموده اند و همچنین کسانی هستند که با اموال مردم هر چه خواهند می‎کنند و باکی ندارند (که از هر کس هر چه بخواهند وام بستانند)

(معارف و معاریف - ج 7، ص 574)

غرم: غرامت، تاوان، زیان و مشقت. طبرسی گفته: غرم و مغرم حادثه ای است که برمال وارد شود بی آن که صاحبش خیانتی کرده باشد، و اصل آن بمعنی لزوم است.

(معارف و معاریف - ج 7، ص 595)

غش: (اصطلاح فقهی) تقلب در طعام و فروختن آنست بنحویکه خریدار متوجه

ناوبری کتاب